Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kształtowanie postaw Uczniów poprzez mechanizmy oceniania

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Nauczyciele ponownie stają przed licznymi wyzwaniami – związanymi nie tylko z przekazywaniem Uczniom wiedzy, ale także ze swoją rolą wychowawcy młodego pokolenia.

Kształcenie postaw wskazane podstawą programową

Podejmowanie działań wychowawczych jest obowiązkiem wskazywanym m.in. przez podstawę programową kształcenia ogólnego. Postawy, które szkoła powinna w Uczniu kształtować, związane są z uczciwością, wiarygodnością, rzetelnością, poczuciem własnej wartości i szacunku do innych osób.

Okolicznościami, które w znacznym stopniu wiążą się z tymi wartościami, są te związane z samodzielną pracą na klasówkach, sprawdzianach, podczas przygotowywania projektów, prac domowych i rozwiązywania zadań. Już najmłodszym warto uświadamiać, że np. ściąganie na sprawdzianie jest oszustwem, a spisywanie prac domowych z Internetu – także naruszeniem praw autorskich.

Jednocześnie we współczesnym świecie umiejętność korzystania ze źródeł jest umiejętnością niezbędną, pożądaną przez pracodawców. Dlatego warto wykształcić w Uczniach prawidłowe nawyki w tym zakresie, wskazując im, jak korzystać z książek, stron internetowych itd.

Procedura antyplagiatowa jako narzędzie wychowawcze

Jednym z działań, jakie szkoła może podjąć, by Uczniowie prawidłowo korzystali ze źródeł, jest wprowadzenie w szkole procedury antyplagiatowej, podobnej do tej stosowanej na uczelniach wyższych. To przy okazji doskonała okazja, aby przekazać Uczniom, jak wygląda kształcenie na uczelniach wyższych, czego nie zawsze mają oni świadomość.

Warto podkreślić, że w celu kształtowania prawidłowych postaw można w takiej procedurze wskazać jako konsekwencje przedłożenia Nauczycielowi pracy niewykonanej samodzielnie, np. zobowiązanie Ucznia do samodzielnego napisania pracy na inny temat w miejsce tej pierwotnie zadanej. Oczywiście – karą może być także ocena niedostateczna z pracy, warto jednak zastanawiać się nad wyborem takiego typu kary, który w danej grupie przyniesie najlepsze skutki wychowawcze.

Automatyzacja pracy

Faktem, o którym należy pamiętać, planując tego typu zmiany, jest to, że w Internecie znaleźć można ogromną ilość informacji. „Ręczne” sprawdzanie każdej pracy, jaką przedkłada Uczeń, może być dla Nauczycieli kłopotliwe i wymagać od nich dodatkowych nakładów pracy. Jednocześnie, aby procedura antyplagiatowa faktycznie funkcjonowała w szkole, konieczna jest kontrola każdej pracy – stosowanie np. kontroli wyrywkowej w takiej sytuacji nie zda egzaminu.

Dlatego wskazanym jest, by Dyrektor szkoły wraz z nowymi zasadami wprowadził narzędzie ułatwiające ich stosowanie. Na polskim rynku znaleźć można obecnie system antyplagiatowy stworzony przez firmę Plagiat.pl – tę samą, która dostarcza najpowszechniej stosowany system tego typu uczelniom wyższym. Rozwiązanie dedykowane szkołom od podstawowej po ponadgimnazjalną udostępniane jest w ramach modułu Antyplagiat rozwiązania LIBRUS Synergia, które służy m.in. do elektronicznego dokumentowania przebiegu nauczania. To rozwiązanie odciąża Nauczycieli i całkowicie automatyzuje weryfikację autorstwa pracy.

Regulacje prawne w przepisach wewnątrzszkolnych

Kształcenie w ww. zakresie powinno być działaniem długofalowym, wieloetapowym i wielopłaszczyznowym. Dlatego dobrze, by elementy z nim związane sankcjonowane były przez różne wewnątrzszkolne przepisy i regulacje.

Pierwszym miejscem, w którym można opisać obowiązek prawidłowego korzystania z Internetu w celu wykonywania zadań i prac domowych, jest statut szkoły. Można w nim umieścić zapis

„Uczeń wykorzystując informacje z różnych źródeł, również z Internetu, do swoich prac i opracowań, ma obowiązek szanować prywatność prac innych osób z zachowaniem zasad cytowania oraz powoływania się na źródła”.

Zmianę statutu szkoły przygotowuje  Rada Pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły. W szkole, w której Rada Szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

Kolejnym miejscem, w którym można zapisać odpowiednie regulacje, jest program wychowawczy. Uchwala go Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

W programie można np. rozszerzyć katalog celów o kolejny, zdefiniowany jako:

„Kształtowanie u uczniów postaw związanych z uczciwością, wiarygodnością, rzetelnością, poczuciem własnej wartości i szacunku do innych osób na drodze działań antyplagiatowych.”

Można także wzbogacić cechy Absolwenta szkoły o:

 1. szacunek do autorstwa i prywatności pracy innych osób,
 2. umiejętność zachowania zasady cytowania i powoływania się na źródła w czasie wykorzystywania informacji do własnej pracy i własnych opracowań.

Ocena zachowania a procedura antyplagiatowa

Wpisując w statut szkoły ww. obowiązek dotyczący poszanowania źródeł, można połączyć z go z obowiązującymi w szkole kryteriami oceniania zachowania. Oczekiwane postawy w rozwoju indywidualnym to:

 1. Uczeń ma szacunek do autorstwa i prywatności pracy innych osób,
 2. Uczeń zachowuje zasady cytowania i powoływania się na źródła w czasie wykorzystywania informacji do własnej pracy i własnych opracowań.

Zachowania te można określić w obszarach: „Wywiązywanie się z obowiązków Ucznia” lub/i „Okazywanie szacunku innym osobom”.

Jasne określenie konsekwencji

Wprowadzając powyższe zapisy, należy także jasno określić, jakie konsekwencje poniesie Uczeń za ich nieprzestrzeganie. Katalog sankcji może być wielopoziomowy. Można także stworzyć katalog, z  którego Nauczyciele w sposób dowolny będą mogli wybierać sankcje.

Katalog sankcji może zawierać zapisy takie jak:

 • brak możliwości otrzymania przez Ucznia dwóch najwyższych pozytywnych ocen zachowania,
 • kara statutowa (określić jaka kara ze szkolnego rodzaju kar), która może mieć wpływ na śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
 • rozmowa dyscyplinująca z Wychowawcą, Nauczycielem, specjalistą zatrudnionym w szkole, Dyrektorem szkoły,
 • powtórne napisanie samodzielnej pracy przez Ucznia na ten sam temat,
 • powtórzenie i utrwalenie z Uczniami kolejny raz zakresu treści dotyczących plagiatu przez Nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub Wychowawcę oddziału,
 • powiadomienie Rodziców Ucznia o popełnionym plagiacie, przeprowadzenie z Rodzicami rozmowy, która wskazuje kierunek pracy z dzieckiem po popełnionym plagiacie.

Poprzedzenie działań informacją środowiska szkolnego

Rzecz jasna podejmowanie sankcji względem Ucznia może mieć miejsce jedynie po ich wcześniejszym zapoznaniu z problematyką plagiatu i przyczynami, dla których szkoła wprowadza nowe rozwiązania. Temat ten można omówić w ramach lekcji wychowawczych, a  także zajęć edukacyjnych (w zakresie treści wyznaczonych podstawa programową kształcenia ogólnego lub programu nauczania danych zajęć).

O wpływie procedury na kształtowanie postaw i ocenianie zachowania Wychowawca informuje Uczniów i Rodziców na początku roku szkolnego. Fakt zapoznania Uczniów na zajęciach z Wychowawcą z ustalonymi przez szkołę zasadami należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. Informacja dla Rodziców może z kolei być przekazana podczas pierwszego zabrania Rodziców danego oddziału – z wpisem do protokołu spotkania (w porządku zebrania).

Do pobrania:

Procedura antyplagiatowa w szkole – propozycja

Podstawa prawna:

Autorzy:

 • Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły;
 • Edyta Dendra – redaktor portalu Doradca Dyrektora, filolog polski, copywriter, trener umiejętności menadżerskich, specjalista firmy Librus – lidera branży IT w sektorze edukacji.
dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.