Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Informacja dla Nauczyciela o zmianie wysokości pensji

Wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) stanowi stały składnik stosunku prawnego, które wypłacane jest pracownikowi jako ciągłe świadczenie okresowe. Wysokość płacy zasadniczej wyznacza kategoria tzw. osobistego zaszeregowania pracownika. Informacja o wynagrodzeniu powinna znaleźć się w dokumencie potwierdzającym nawiązanie stosunku prawnego i przy każdorazowej jego zmianie.

Cechą charakteryzującą zawarcie stosunku prawnego jest obowiązkowe określenie w nim wynagrodzenia za pracę. Zasada ta dotyczy umów łączących pracodawcę (Dyrektora szkoły) i pracownika (Nauczyciela) – zarówno umów o pracę, jak i stosunków pracy zawartych na podstawie aktu mianowania.

Dla grupy zawodowej Nauczycieli wspomnianą wyżej zasadę potwierdza treść art. 14 Karty Nauczyciela. Stwierdza on, iż:

akt mianowania i umowa o pracę powinny w szczególności określić stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

Natomiast w kwestiach nieuregulowanych przepisami Karty Nauczyciela [KN] na podstawie art. 91c ust. 1 znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy [k.p.]. Chodzi tutaj o istotny z punktu widzenia omawianego zagadnienia art. 29 k.p.

Warto wskazać, że Kodeks pracy wymienia elementy obligatoryjne, które muszą znaleźć się w treści umowy o pracę. Chodzi tutaj o następujące składniki:

 • określenie stron umowy,
 • rodzaju umowy,
 • daty zawarcia umowy,
 • rodzaju pracy,
 • miejsca wykonywania pracy,
 • wynagrodzenia za pracę,
 • wymiaru czasu pracy oraz
 • terminu rozpoczęcia pracy.

Przywołany art. 29 Kodeksu pracy wymienia składniki, które powinny być określone w umowie o pracę. Ich niezamieszczenie, podobnie jak niezachowanie formy pisemnej umowy o pracę, nie powoduje jej nieważności, ponieważ – o czym należy pamiętać – pisemna forma umowy o pracę nie została zastrzeżona w Kodeksie pracy pod rygorem nieważności.

Jednakże podkreślenia wymaga fakt, że za podstawę prawną, na której trzeba oprzeć się w wyznaczaniu przedmiotowo istotnych składników umowy o pracę, należy uznać treść art. 22 k.p. Stanowi on, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, a ten do zatrudniania go za wynagrodzeniem. Wszystkie elementy umowy o pracę zawarte w przywołanej regulacji stanowią składniki umowy przedmiotowo istotne, na podstawie której dochodzi do nawiązania stosunku pracy.

Wynagrodzenie Nauczyciela składa się z kilku składników podlegających ciągłym zmianom, co w praktyce dla Dyrektora oznacza przynajmniej raz do roku przeszeregowanie oraz ustalanie wysokości dodatków. Dokumentem określającym w większości przypadków wysokość dodatków jest regulamin wynagradzania, którego obowiązek ustalenia dla danej placówki oświatowej spoczywa na organie prowadzącym. Wynika to z art. 30 ust. 6 KN.

Składniki wynagrodzenia

Co zatem wchodzi w skład wynagrodzenia za pracę Nauczyciela? Art. 30 ust. 1 KN podkreśla, że wynagrodzenie Nauczycieli składa się z:

 • wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
 • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
 • nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski.

W czasie trwania stosunku pracy może nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia

Ze względu na to, że wynagrodzenie Nauczyciela podlega ciągłym zmianom, należy przytoczyć regulację, która odnosi się do tego zagadnienia. Otóż w obecnym brzmieniu art. 39 KN stwierdza, że zmiana wysokości wynagrodzenia następuje w czasie trwania stosunku pracy z trzech przyczyn:

 • w związku z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 • innych przyczyn;
 • zmiany miejsca pracy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w pierwszym przypadku następuje z pierwszym dniem roku szkolnego następującego po roku szkolnym, czyli 1 września. Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja, gdy uzyskanie awansu zawodowego nastąpi w tzw. drugim terminie do 31 grudnia, wówczas zmiana wysokości wynagrodzenia następuje z dniem 1 stycznia danego roku, następującego po roku kalendarzowym, w którym Nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu.

Realizacja drugiego wariantu powoduje w skutkach zmianę wysokości wynagrodzenia z pierwszym dniem najbliższego miesiąca kalendarzowego. Gdy przyczyna zaistniała pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, to zmiana następuje od tego dnia. Powyższe potwierdza treść art. 39 ust. 1 KN.

Natomiast ostatni przypadek, tj. zmiana miejsca pracy, powoduje w praktyce obowiązek zmiany wysokości wynagrodzenia – odpowiadającego nowemu miejscu pracy – od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po objęciu obowiązków pracowniczych w nowym miejscu pracy, jeżeli objęcie tych obowiązków nie nastąpiło od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego – art. 39 ust. 2 KN.

Zmiany wysokości wynagrodzenia Nauczyciela można dokonać wyłącznie po przedstawieniu przez Nauczyciela oryginalnych dokumentów (lub ich uwierzytelnionych odpisów, kopii). W przypadku uzyskania tytułu zawodowego magistra Nauczyciel powinien przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

Podstawa prawna:

Autor: Paweł Nowak – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.