Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Funkcjonowanie świetlic szkolnych

System oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju, utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.

Zasady funkcjonowania świetlic wynikające z obowiązków nałożonych na szkołę przez system oświaty, a określone w Rozporządzeniu w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół stanowią doprecyzowanie warunków dotyczących zasad uczęszczania Uczniów do świetlicy, a nie alternatywę dla jej powołania lub niepowołania.

Zapis, że świetlica szkolna organizowana jest dla Uczniów, którzy muszą dłużej zostać w szkole ze względu na czas pracy ich Rodziców/prawnych Opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia Uczniowi opieki w szkole, określa priorytety dotyczące zasad przyjmowania Uczniów do świetlicy, a nie warunki, których spełnienie determinuje powstanie świetlicy szkolnej (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – z upoważnienia ministra – na interpelację nr 13355 z dnia 24 grudnia 2009 r.).

Zadania świetlicy

Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy).

Głównym zadaniem świetlicy jest organizacja czasu wolnego Uczniów pozostających na terenie szkoły przed i po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Prowadzenie przez świetlicę zorganizowanych zajęć ma na celu nauczenie Uczniów umiejętnego gospodarowania wolnym czasem i daje możliwość wykorzystania go zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

Zajęcia świetlicowe mają za zadanie wspierać wielokierunkowo rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Są one ważnym łącznikiem między działaniami rodziny i szkoły w wychowaniu dziecka, łączą obowiązki Rodziców z kontynuacją działań wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

Świetlica stanowi ważne ogniwo w systemie współczesnego wychowania i opieki nad dzieckiem. Jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspiera działania edukacyjne szkoły oparte na aktywnych metodach pracy z Uczniem (kształcenie umiejętności), dostosowanych do jego wieku i możliwości, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach, poprzez opiekę nad dzieckiem, oddziaływanie wychowawcze i pracę dydaktyczną z dzieckiem.

W swych celach i zadaniach uwzględnia podstawowe funkcje czasu wolnego: odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych), rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje), rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia;
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
  • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień;
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego;
  • upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności;
  • współdziałanie z Rodzicami, Nauczycielami, Wychowawcami i środowiskiem lokalnym szkoły.

Świetlica realizując swoje zadania, pracuje z dziećmi różnymi formami (m.in.: gra, zabawa, konkurs, wycieczka i inne, angażujące całą ich osobowość). Wyodrębniając rodzaje zajęć, brane są pod uwagę treści, środki realizacji oraz ich cele.

Różnice indywidualne między dziećmi sprawiają, że należy podejmować wobec każdego z nich odmienne działania wychowawcze. Oznacza to konieczność liczenia się ze stanem psychofizycznego rozwoju dziecka oraz z warunkami środowiskowo-wychowawczymi, w jakich wzrasta.

Zależnie od aktualnej sytuacji, szkoła podejmuje działania najbardziej celowe z punktu widzenia pełnego zaspokojenia potrzeb dziecka i pomocne w osiągnięciu odpowiedniego poziomu rozwoju warunkującego wypełnienie zadań szkolnych.

Warunki funkcjonowania świetlicy

W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba Uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 (z wyłączeniem szkoły specjalnej).

Odpowiedzialność za realizację statutowych celów i zadań świetlicy szkolnej ponosi Wychowawca świetlicy, organizując jej pracę zgodnie z ułożonym przez siebie planem. Na poziom pracy wychowawczej istotny wpływ mają warunki lokalowe. Prawidłowo urządzona sala do zajęć świetlicowych stwarza odpowiedni nastrój oraz uprzyjemnia pobyt dzieci na zajęciach. Dlatego nie jest obojętne, w jakich warunkach przebiega organizacja tych zajęć.

Zajęcia mogą odbywać się nie tylko w specjalnie do tego celu wyznaczonej sali. Podobną funkcję może pełnić sala lekcyjna odpowiednio przystosowana do spełniania zadań opiekuńczych, sala gimnastyczna, biblioteka, boisko szkolne, plac zabaw.

Świetlica powinna być wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację czasu wolnego dziecka (przybory i materiały do zajęć manualnych, czasopisma i książki, gry dydaktyczne i planszowe, przybory do zabaw sportowych, sprzęt audiowizualny).

Każda szkoła stosuje własne standardy adekwatne do potrzeb i oczekiwań Uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej i ich Rodziców oraz możliwości finansowych określonych przez organ prowadzący szkołę.

Kwalifikacje Nauczycieli świetlicy

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska Nauczyciela-Wychowawcy w świetlicach szkolnych posiada osoba, która:

  • ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

  • ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

lub

  • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska Nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzi się świetlicę (§ 24 Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Pobieranie od Rodziców opłat za korzystanie przez dzieci ze szkolnej świetlicy jest niezgodne z prawem.

Działania MEN na rzecz edukacji szkolnej sześciolatków

Do 2014 r. kontynuowany będzie program rządowy „Radosna szkoła” polegający na wsparciu finansowym m.in. organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych Uczniów w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

 

Podstawa prawna:

Autor: Elżbieta Bąkowska, starszy wizytator kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.