Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Egzamin klasyfikacyjny

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Na wniosek Ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego Rodziców (prawnych Opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również Uczeń, który:

 1. realizuje indywidualny tok nauki,
 2. spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

W czasie każdego egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  – w charakterze obserwatorów – Rodzice (prawni Opiekunowie) Ucznia.

Sam egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Wyjątkiem są egzaminy z:

 • plastyki,
 • muzyki,
 • zajęć artystycznych,
 • techniki,
 • zajęć technicznych,
 • informatyki,
 • technologii informacyjnej,
 • zajęć komputerowych,
 • wychowania fizycznego,

które mają przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

UCZEŃ SPEŁNIAJĄCY OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB OBOWIĄZEK NAUKI POZA SZKOŁĄ

W przypadku Ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak:

 • technika,
 • zajęcia techniczne,
 • plastyka,
 • muzyka,
 • zajęcia artystyczne,
 • wychowanie fizyczne,
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne.

Ponadto Uczniowi takiemu nie ustala się oceny z zachowania.

Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na taką formę nauki Ucznia. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
 2. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

Przewodniczący komisji uzgadnia z Uczniem uczącym się poza szkołą oraz z jego Rodzicami (prawnymi Opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których Uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego w tym przypadku zawiera:

 • skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach Ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

POZOSTALI UCZNIOWIE

Egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, który zdaje ten egzamin z powodu:

 • usprawiedliwionej nieobecności,
 • wyrażenia zgody przez Radę Pedagogiczną na wniosek Ucznia lub jego Rodziców (prawnych Opiekunów) na zdawanie tego egzaminu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • realizacji indywidualnego toku nauki,

przeprowadza Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły Nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dla w/w Uczniów zawiera:

 • imiona i nazwiska Nauczycieli, którzy przeprowadzają egzamin klasyfikacyjny – mogą to być Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych lub wskazani przez Dyrektora szkoły Nauczyciele takich samych lub pokrewnych zajęć,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach Ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

W przypadku nieklasyfikowania Ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana. 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami (prawnymi Opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami wzorów dokumentów wyznaczających  terminu egzaminu klasyfikacyjnego przez Dyrektora szkoły po uzgodnieniach z Uczniem i jego Rodzicami (prawnymi Opiekunami):

 1. dla Ucznia, który realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
 2. dla pozostałych Uczniów.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.