Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dokumentacja Wychowawcy klasy

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

Nauczyciel-Wychowawca gimnazjum informuje na początku roku szkolnego, w którym Uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, Uczniów i ich Rodziców o warunkach realizacji tego projektu.

Proponowane sposoby przekazania informacji:

 1. Wychowawca informuje Uczniów o warunkach realizacji projektu na godzinie wychowawczej z wpisem tematu lekcji wychowawczej do dziennika lekcyjnego;
 2. Wychowawca informuje Rodziców na zebraniu Rodziców, które odbywa się na początku roku szkolnego, z wpisem do protokołu informacji o projekcie w porządku zebrania i podpisem Rodzica potwierdzającym przyjęcie tej informacji.

Wychowawca wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum informację o udziale Ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat tego projektu.

 

Inne dokumenty (mogą stanowić o standardzie teczki Wychowawcy)

 Proponowane dokumenty:

 1. Diagnoza wstępna wszystkich Uczniów w klasie, wypracowana na podstawie analizy świadectw, zaświadczeń z wynikami sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego (w szkole podstawowej po diagnozie przedszkolnej), kart zdrowia, ankiet o stanie zdrowia wypełnionych przez Rodziców (Opiekunów prawnych).
 2. Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej realizowany na godzinach wychowawczych, które wynikają z programu wychowawczego i programu profilaktyki, kalendarz imprez, uroczystości, tematyka godzin wychowawczych wspólna dla danego poziomu klas lub wszystkich Uczniów w szkole.
 3. Plan wycieczek klasowych i ogólnoszkolnych uzgodnionych z Rodzicami.
 4. Narzędzia ewaluacji (głównie ankiety, wywiady).
 5. Zestaw obowiązujących procedur szkolnych.
 6. Druki upomnienia i nagany dla Ucznia wynikające z systemu kar i nagród, jeśli obowiązują w szkole.
 7. Zeszyt lub karty obserwacji Uczniów.
 8. Lista Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 9. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (jeśli takie są).
 10. Usprawiedliwienia nieobecnych dni w szkole.
 11. Korespondencja z Rodzicami (prawnymi Opiekunami).
 12. Protokoły spotkań z Rodzicami (prawnymi Opiekunami) – z porządkiem spotkania i własnoręcznym podpisem Rodzica/Opiekuna.

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83; poz. 562 ze zm.).

 

Autor: D.S.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.