Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli

Do końca listopada Dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia Nauczycieli. Czy organ prowadzący może określić zasady korzystania przez Nauczycieli ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego i kto jest odpowiedzialny za prawidłowe ich wykorzystanie? 

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Karty Nauczyciela Nauczyciel powinien pogłębiać swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Jest on w szczególny sposób zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji. Osiąganiu tego celu mają służyć zapewnione ustawowo środki finansowane.

Organy prowadzące szkoły i przedszkola są zobowiązane do wyodrębniania w swoich budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli i doradztwa metodycznego. Wysokość tych środków jest równa 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Niewyodrębnienie środków na doskonalenie zawodowe stanowi naruszenie prawa. Środki te powinny zostać zabezpieczone w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie formy doskonalenia można dofinansowywać

Ze środków na doskonalenie zawodowe Nauczycieli można dofinansowywać:

 • organizację doradztwa metodycznego dla Nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych (środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego, nie mogą przekraczać 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli; z kolei dofinansowanie, jakie otrzyma szkoła zatrudniająca Doradcę metodycznego, nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia Nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przynajmniej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Doradcy);
 • organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla Nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
 • organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie;
 • organizację doskonalenia zawodowego Nauczycieli szkoły lub placówki;
 • szkolenie Rad Pedagogicznych.

W części lub w całości można dofinansować:

 • kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia Nauczycieli;
 • kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla Nauczycieli skierowanych przez Dyrektora szkoły lub placówki;
 • przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie Nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia z uwzględnieniem przede wszystkim kwalifikacji posiadanych przez Nauczycieli oraz potrzeb ich uzupełniania i podnoszenia, oceny przydatności danej formy doskonalenia zawodowego w pracy, zadań związanych z realizacją polityki oświatowej państwa.

Rola organu prowadzącego 

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego Nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli i po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających Nauczycieli. Nie określa natomiast zasad korzystania przez Nauczycieli ze środków na dofinansowanie, tzn. nie uchwala regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Uchwały jednostek samorządu terytorialnego regulujące zasady korzystania przez Nauczycieli ze środków na dofinansowanie były kwestionowane przez wojewodów jako niezgodne z prawem. Przykładem może być rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego z 4 grudnia 2009 r. stwierdzające, że art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela nie upoważnia Rady Gminy do uchwalenia regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli. Przywołany przepis formułuje właściwość Rady Gminy wyłącznie w kwestii wyodrębnienia w uchwale budżetowej środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Organ prowadzący corocznie ustala także maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Takie ustalenia są dokonywane w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli.

Rola Dyrektora szkoły lub przedszkola

Do 30 listopada Dyrektor szkoły lub przedszkola składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia Nauczycieli. Przygotowuje go, opierając się na wieloletnim planie doskonalenia zawodowego Nauczycieli danej szkoły lub przedszkola. Opracowany przez Dyrektora wieloletni plan doskonalenia pomocny w przygotowaniu wniosku powinien uwzględniać:

 • program rozwoju szkoły lub przedszkola i związane z tym potrzeby kadrowe,
 • plany rozwoju zawodowego poszczególnych Nauczycieli,
 • wnioski Nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

Ustalając plan doskonalenia zawodowego Nauczycieli, Dyrektor nie ma obowiązku porozumiewania się w tej kwestii ze związkami zawodowymi, nie uzgadnia ani też nie występuje o opinię.

Przeznaczenie środków

Przydzielone środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie opłat związanych z kształceniem na:

 • studiach magisterskich i licencjackich,
 • studiach podyplomowych kwalifikacyjnych,
 • studiach podyplomowych doskonalących,
 • kursach kwalifikacyjnych,
 • kursach doskonalących.

Środki te mogą być także przeznaczone na:

 • warsztaty metodyczne,
 • warsztaty przedmiotowe,
 • spotkania metodyczne,
 • konferencje,
 • seminaria,
 • szkolenia,
 • materiały szkoleniowe i informacyjne,
 • koszty przejazdów,
 • koszty wyżywienia,
 • koszty zakwaterowania.

Bardzo ważną sprawą, którą koniecznie należy uregulować, jest szczegółowe określenie zasad obowiązujących przy dysponowaniu środkami finansowymi przeznaczonymi na refundację kosztów doskonalenia zawodowego Nauczycieli. Istotne jest także ustalenie, na podstawie jakich dokumentów refundacja będzie przyznawana. Procedurę refundacji kosztów doskonalenia zawodowego Nauczycieli opracowują Dyrektorzy.

Do 31 marca Dyrektor szkoły lub przedszkola jest zobowiązany do złożenia organowi prowadzącemu sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli w poprzednim roku budżetowym. Sprawozdanie należy opracować zgodnie z wymogami organu prowadzącego.

 

Podstawa prawna:

Autor: Anna Kalińska – Dyrektor wydziału w kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.