Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zmiany w oświacie – wdrożone i zapowiadane

Minister Edukacji Narodowej na wtorkowej Radzie Ministrów przypominała o zmianach, jakie obowiązują szkoły od tego roku oraz przedstawiła informację o planowanych zmianach w systemie oświaty.

Zmiany wprowadzone w roku 2015

1) Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35)

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizację to:

 1. obowiązek szkolny od 7 roku życia,
 2. prawo Rodziców do zdecydowania o podjęciu przez dziecko edukacji szkolnego od 6 roku życia,
 3. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie,
 4. zniesienie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 5-letnie,
 5. wydłużenie terminu możliwości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do dnia 1 września 2019 r.,
 6. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 7. powierzenie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania kompetencji powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

2) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

Najważniejsze nowości, które wprowadza powyższa ustawa to:

 1. stworzenie zestawu prostych i spójnych rozwiązań systemowych dotyczących kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą,
 2. zdefiniowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – określonego w przepisach prawa zbioru zasad, standardów oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości,
 3. określenie głównych elementów ZSK, tj.: Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz zasad dotyczących zapewniania jakości kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego.

Czytaj więccej nt. ZSK.

Zmiany planowane do zrealizowania w roku 2016

1) Projekt zmian w ustawie Karta Nauczyciela (8.01.2016 r. skierowany do konsultacji, planowany termin przyjęcia: 16.02.2016 r.)

Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą:

 1. zniesienia od dnia 1 września 2016 r. obowiązku realizacji w dotychczasowej formule zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji Dyrektora szkoły,
 2. nowej procedury postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec Nauczycieli, w tym jego usprawnienie oraz wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych,
 3. sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji pieniężnej dla Nauczycieli, którym zostanie nadany tytuł honorowy profesora oświaty,
 4. rozszerzenia na wszystkich Nauczycieli wymogu dotyczącego niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz wymogu nietoczenia się wobec niego postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub postępowania o ubezwłasnowolnieniu (obowiązek przedstawienia przed zatrudnieniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego).

Czytaj więcej nt. zmian w Karcie Nauczyciela.

2) Zmiany w Ustawie o systemie oświaty (planowany termin skierowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych: do dnia 16 lutego 2016 r.)

Planowane zmiany mają przede wszystkim na celu:

 1. zniesienie sprawdzianu, do którego obowiązkowo przystępują Uczniowie VI klasy szkoły podstawowej (CKE od roku szkolnego 2017/18 ma udostępniać gimnazjom narzędzia diagnostyczne do wstępnej weryfikacji poziomu wiedzy i umiejętności Uczniów rozpoczynających w nich naukę),
 2. zmianę zasad weryfikacji i odwoływania się od wyników części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (w tym celu ma zostać utworzona ma zostać specjalna komisja przy CKE złożona z ekspertów zewnętrznych),
 3. ustalenie zasad finansowania ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w latach poprzednich i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

Czytaj więcej nt. zmian w Ustawie o systemie oświaty.

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

MEN zapowiada zmianę podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, która ma nastąpić w najbliższych miesiącach. Natomiast w lutym MEN planuje rozpocząć analizę podstaw programowych kształcenia ogólnego. Ma być ona prowadzona przy współudziale ok. 1100 ekspertów i zakończy się w czerwcu 2016 r. Planuje się, że projekt rozporządzenia dotyczący kompleksowej zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

Debata o systemie edukacji (luty – czerwiec 2016 r.)

Ponadto Minister Edukacji Narodowej planuje rozpocząć debatę dotyczącą całego funkcjonującego systemu oświaty. Najważniejszymi poruszanymi w jej ramach tematami maja być:

 • ustrój szkolny – system szkolny,
 • finansowanie oświaty,
 • rozwiązania dotyczące Uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rola Nauczyciela,
 • rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

Debata zaplanowana jest na okres od lutego do czerwca 2016 r. Po jej zakończeniu debaty przygotowany zostanie projekt zmian odpowiednich przepisów prawa oświatowego. Planuje się, że projekt zmian w prawie oświatowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych w III kwartale 2016 r.

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.