Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Terminy egzaminów 2015

Dziś, 3 lipca 2014 r., Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oglosił terminy przyszłorocznego sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

TERMINY SPRAWDZIANU

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2015 r. (środa)

 •  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
 •  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 13 stycznia 2015 r. (wtorek), godz. 15:00.

3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

 •  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
 •  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9:00.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

 •  ze sprawdzianu przeprowadzanego w styczniu – 30 stycznia 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 30 stycznia 2015 r.)
 •  ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

z zastrzeżeniem pkt 2.

2. Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna – 13 stycznia 2015 r. (wtorek)

 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 15:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 17:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 14 stycznia 2015 r. (środa)

 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 15:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 17:00

c) język obcy nowożytny – 15 stycznia 2015 r. (czwartek)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 15:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 17:00

3. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 r. (wtorek)

 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 r. (środa)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

 •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)

 •  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 •  z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 •  na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

 •  z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu – 30 stycznia 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 30 stycznia 2015 r.)
 •  z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.)

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM
dla Absolwentów wszystkich typów szkół

glowny_ustneglowny_pisemne1glowny_pisemne2

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM
dla zdających (Absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

dodatkowy_ustnymatury

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2015 r.
** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii/fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (Absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

1. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.
Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2015 r. obowiązującej (1) wszystkich Absolwentów technikum oraz (2) Absolwentów liceum sprzed roku 2015, którzy ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, aby go zdać [jeżeli od momentu, w którym przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, minęło nie więcej niż 5 lat] lub podwyższyć wynik ze zdawanego wcześniej przedmiotu oraz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu.)

poprawki

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.
*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla Absolwentów liceów ogólnokształcących z 2015 r.)

godziny

 

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.
** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.
**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.
**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny
12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny
od 13 do 14 stycznia 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)
od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla Absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

1. Etap pisemny
15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe

2. Etap praktyczny
od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika
(szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)
od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2015 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

sesje

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.