Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rusza Erasmus Plus – nie tylko dla Studentów!

22 grudnia 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Z nowego programu będą mogli korzystać nie tylko Studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: Uczniowie (w tym uczący się dorośli) i Nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego/Trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Środki finansowe na działania w zakresie kształcenia i szkolenia, współpracę młodzieży i rozwój sportu

W ramach programu będzie można ubiegać się o środki finansowe na działania w zakresie kształcenia i szkolenia, współpracę młodzieży i rozwój sportu w ramach nowego programu. Erasmus+ zastąpi m.in. dotychczasowe, dobrze znane polskim szkołom i młodzieży inicjatywy, takie jak Młodzież w działaniu oraz Uczenie się przez całe życie, realizowane w latach 2007-2013.
Narodową Agencją nowego programu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tzw. Władzę Krajową w programie stanowią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Przed przystąpieniem do planowania działań i przygotowywania wniosków należy zapoznać się z nową strukturą programu. W obszarze kształcenia i szkolenia Erasmus+ został podzielony na trzy akcje (ang. Key Actions), do których należą: mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie reform polityki edukacyjnej.

Akcja 1

Mobilność edukacyjna obejmie mobilność Studentów i pracowników uczelni oraz Uczniów, Nauczycieli, Trenerów, młodzież i wolontariuszy, pracowników młodzieżowych, kadrę edukacyjną i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Działanie to będzie również wspierać międzynarodową wymianę studentów i pracowników do i z krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego, a także mobilność organizowaną na podstawie wspólnych programów studiów.

Akcja 2

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmie partnerstwa strategiczne pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie lub inne odpowiednie sektory, mające na celu opracowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw oraz promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń, partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi, np. w formie sojuszy na rzecz wiedzy, które będą promować kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość, lub sektorowych sojuszy na rzecz umiejętności mające na celu promowanie zatrudniania.
W ramach tego działania będą funkcjonować również takie programy, jak np. e-twinning, umożliwiające wirtualną mobilność Uczniów i Nauczycieli i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla Uczestników z krajów sąsiedzkich UE.

Akcja 3

Wsparcie reform polityki edukacyjnej będzie wspierać wdrażanie polityk Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia określonych w strategii Europa 2020, w tym ich ewaluację i monitoring.
Przewiduje również finansowanie narzędzi na rzecz przejrzystości i uznawalności kształcenia, takich jak np. Europass, Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF), Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), Europejskie Ramy ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET) itp.
Akcja będzie ponadto wspierać europejskie sieci organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży, jak również dialog polityczny w dziedzinach, które obejmuje program, by zapewnić jego silny wpływ na polityki edukacyjne i młodzieżowe w krajach Programu i krajach sąsiadujących z UE.

Jak wnioskować o fundusze na projekty z programu Erasmus+?

12 grudnia br. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w nowym programie. W zaproszeniu widnieją ostateczne daty składania wniosków, które są różne w odniesieniu do poszczególnych akcji oraz komponentów tych akcji.

Pierwszy termin składania wniosków na mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży upływa już 17 marca 2014 r. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy koniecznie zapoznać się z przewodnikiem po programie, który na razie dostępny jest tylko w języku angielskim.
Są w nim opisane cele programu, priorytety, zasady realizacji projektów w poszczególnych akcjach oraz zasady ich finansowania, w tym wysokość środków, jakie można uzyskać na konkretne działania.

Wnioski o fundusze w programie Erasmus+ będzie można składać online od końca stycznia 2014 r., po uprzednim zarejestrowaniu organizacji/instytucji wnioskującej i nadaniu jej tzw. numeru PIC. Osoby indywidualne nie mogą wnioskować o fundusze.

Wszystkie wnioski (z wyjątkiem wniosków w obszarze sportu, programu Jean Monnet, sojuszy na rzecz wiedzy oraz sojuszy na rzecz umiejętności) będą trafiać do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji).
Komisja Europejska prowadzi jeszcze intensywne prace nad systemem aplikowania o środki w ramach programu. Zainteresowane instytucje mogą tymczasem zapoznać się z roboczymi propozycjami formularzy aplikacyjnych dostępnych na stronie Komisji Europejskiej. Dzięki nim już dziś można zacząć prace nad pomysłami na ciekawe, innowacyjne projekty w ramach nowego programu.

Program Erasmus+ ma za zadanie zwalczać bezrobocie głównie wśród młodych ludzi i niskowykwalifikowanych pracowników, wyposażając ich w nowe umiejętności i kompetencje, wspierać kapitał społeczny wśród młodych i wzmacniać ich uczestnictwo w życiu społecznym, również w drodze edukacji pozaformalnej.
Ponadto program ma wspierać współpracę międzyinstytucjonalną pomiędzy władzami różnych szczebli i interesariuszami systemu edukacji. Uwolnienie potencjału kapitału społecznego wynikającego m.in. ze ścisłych korelacji między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną to kolejne cele programu korespondujące z ideą uczenia się przez całe życie.

Ważnym elementem będzie również wzmocnienie współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej, głównie w obszarze szkolnictwa wyższego i młodzieży. Nowością w Erasmus+ będzie umożliwienie współpracy w dziedzinie sportu. Dystrybucja środków na tę współpracę będzie odbywać się z poziomu europejskiego, a nie jak w przypadku pozostałych komponentów – z poziomu krajowego.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.