Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rok 2016/2017 – nowości i zmiany

Rozpoczynający się rok szkolny obfitował będzie w zmiany i nowości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie istotne dla Dyrektorów, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów.

Organizacja roku szkolnego

Od rozpoczynającego się roku szkolnego dydaktyczno-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek po 20 czerwca (a więc między 21 a 27 czerwca). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem roku szkolnego 2016/2017.

Zmiana systemu edukacji

Zgodnie z zapowiedziami MEN zmieniona ma zostać struktura systemu edukacji. W moje odsłonie ma się na nią składać:

 • 8-letnia szkoła podstawowa,
 • 4-letnie liceum ogólnokształcące lub
 • 5-letnie technikum lub
 • dwustopniowa branżowa szkoła, która zastąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową.

Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Tegoroczni Uczniowie klas VI szkoły podstawowej pójdą do VII klasy szkoły podstawowej.

Przedszkola i obowiązek szkolny

Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko 6-letnie ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Podręczniki dla Uczniów

W roku 2016 szkoły otrzymują DOTACJĘ CELOWĄ dla Uczniów klasy III szkoły podstawowej na podręczniki do języka obcego oraz dla Uczniów klasy V szkoły podstawowej i Uczniów klasy II gimnazjum na podręczniki wybrane przez szkołę.

Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla Uczniów klas I – V szkoły podstawowej oraz klasy I i II gimnazjum.

Tym samym w bieżącym roku szkolnym:

 • Uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione z dotacji w latach poprzednich),
 • Uczniowie klasy I, II i III szkoły podstawowej otrzymają podręcznik zapewniony przez MEN,
 • Uczniowie  klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji,
 • Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji,
 • dla Uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klasie III gimnazjum Rodzice zakupią podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe we własnym zakresie.

Szkoły niepubliczne mają prawo wnioskować o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

Szkoły będą miały możliwość zapewnienia UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych w ciągu całego roku szkolnego. Możliwy będzie również zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiających odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w formie elektronicznej przeznaczonych dla Uczniów niepełnosprawnych.

Poszerzono listę podmiotów, które mogą potwierdzić posiadane doświadczenia i osiągnięcia przez osobę ubiegającą się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

Sprawdziany i egzaminy

W tym roku Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać sprawdzianu szóstoklasisty. Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających III etap edukacyjny (gimnazjum).

Wprowadzamy możliwość odwołania od egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzi. Powstanie niezależne Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składać się będzie z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Uczeń weryfikujący uzyskaną sumę punktów będzie miał gwarancję, że weryfikacji dokona osoba inna niż ta, która sprawdzała i oceniała jego pracę. Pojawi się też możliwość sfotografowania pracy egzaminacyjnej podczas wglądu w nią.

Nowa podstawa programowa i nowe zawody

W związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 września 2016 r. będzie funkcjonowała nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniom, którzy uczęszczają zarówno na zajęcia z religii, jak i z etyki, przy wyliczaniu do średniej mają być brane pod uwagę oceny z obu przedmiotów.

Od 1 września Uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się w czterech nowych zawodach:

 • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
 • technik automatyk,
 • mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej,

Utrzymuje się możliwość dalszego kształcenia w zawodach opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna.

Sklepiki szkolne

Od 1 do szkół wracają drożdżówki. Dotychczasowe obowiązujące przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, które będą musiały spełniać określone kryteria zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Wprowadzone zostały przepisy mają na celu ujednolicenie sposobu wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Działania te będą możliwe niezależnie od tego czy opinia jest wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej czy przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Innowacje w szkołach

1 września 2016 roku uruchomiony zostaje pilotażowy program nauki programowania w szkołach. Wśród Nauczycieli przeprowadzony ma zostać cykl szkoleń dotyczących programowania. Wsparcie w postaci szkoleń będą oferowały także kuratoria, placówki doskonalenia nauczycieli i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Dodatkowo powołano 16 wojewódzkich koordynatorów do spraw innowacji w edukacji. Zadaniem koordynatorów będzie nadzorowanie i monitorowanie działań na szczeblu poszczególnych województw w ramach programu pilotażowego wprowadzenia nauczania programowania.

Do wszystkich szkół ma zostać też wprowadzony szerokopasmowy Internet.

Trwają także prace nad założeniami Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, który pozwoli w ciągu trzech lat wyposażyć szkoły w urządzenia multimedialne zastępujące tradycyjne tablice w klasach lekcyjnych.

Zmiany dotyczące Nauczycieli

Od nowego roku szkolnego Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych (uczący przedmiotów ogólnokształcących), placówkach wychowania pozaszkolnego, bursach i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, a także logopedzi i pedagodzy szkolni będą musieli legitymować się dyplomem magistra.

Od 1 września 2016 r. zostaną zniesione tzw. „godziny karciane”. Szczegóły zmian można znaleźć tutaj.

Wprowadzono przepis ułatwiający planowanie i wypłacanie jednorazowej gratyfikacji pieniężnej Nauczycielowi, któremu przyznano tytuł honorowy profesora oświaty.

Na wszystkich nauczycieli rozszerzono wymóg niekaralności i przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w charakterze Nauczyciela w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych. Dodatkowo będzie stworzony rejestr dyscyplinarny prowadzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.