Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Projekty rozporządzenia MEN dot. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczania indywidualnego

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (z 20 kwietnia 2017 r.) nie wnosi radykalnych zmian do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu.

Zachowano dotychczasowe rozwiązania dotyczące organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce.

Cel pomocy to wspieranie potencjału rozwojowego ucznia.

 1. Zadania nauczycieli i specjalistów:
 • prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których celem jest rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.
 • współpraca nauczycieli i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • do listy osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dopisano asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy.
 1. Kompetencje dyrektora placówki organizującej pomoc psychologiczno-pedagogiczną:
 • planowanie i prowadzenie wspomagania,
 • podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • wnioskowanie – za zgoda rodziców ucznia – do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia, dla którego stosowane rozwiązania nie przynoszą poprawy sytuacji,
 • wnioskowanie o zapewnienie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wśród potrzeb uczniów stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną wskazano zaburzenia zachowania i emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poprzez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Określenie „zaburzenia komunikacji językowej”, stanowiące dotychczas podstawę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zastąpione zostanie określeniem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych.

Nową formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej mają stać się zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają zostać zastąpione zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, które będą mogły być organizowane dla większej grupy dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami w tym zakresie – a mianowicie dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

Wszystkie zajęcia specjalistyczne, rozwijające uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawcze mają trwać 45 minut.

Wśród projektowanych i proponowanych przez MEN rozwiązań jest kilka adresowanych do uczniów niepełnosprawnych.

 1. W przepisach dotyczących ramowych planów nauczania zaproponowano, iż uczeń niepełnosprawny, tj. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczeń szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich – będzie miał możliwość przedłużenia okresu nauki w szkołach nowego typu:
 • w szkole podstawowej: o 1 rok na pierwszym etapie edukacyjnym i 2 lata na drugim etapie edukacyjnym;
 • w szkole ponadpodstawowej o 1 rok – przy zwiększeniu proporcjonalnie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Absolwent gimnazjum, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, będzie mógł od 1 września 2017 r. kontynuować naukę w:
 • 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
 • 4-letnim technikum dla młodzieży,
 • 3-letniej branżowej szkole I stopnia dla młodzieży (w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej),
 • 3-letniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Zawody pomocnicze dedykowane uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
 • Pracownik pomocniczy ślusarza;
 • Pracownik pomocniczy stolarza;
 • Pracownik pomocniczy mechanika;
 • Pracownik pomocniczy kucharza;
 • Pracownik pomocniczy krawca;
 • Pracownik pomocniczy fryzjera.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości wsparcia udzielanego uczniom w procesie kształcenia i wychowania. Ma to się odbyć w oparciu o rzetelną i trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, opartą także o model biopsychospołeczny, uwzględniający kontekst funkcjonowania dziecka w środowisku nauczania i wychowania – bariery, zasoby środowiska, możliwości wsparcia, informacje z wielu źródeł.

Planuje się wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – wersji dla dzieci i młodzieży (ICF-CY).

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (projekt z 13 kwietnia 2017 r.)

Zgodnie z projektem jedynym powodem objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem powinna być choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca uczęszczanie do szkoły na lekcje z klasą, a nie niepełnosprawność. Indywidualne nauczanie to rozwiązanie ostateczne, realizowane w określonym czasie – do chwili, aż stan zdrowia ucznia poprawi się i będzie mógł uczęszczać do szkoły. W związku z tym niecelowe jest organizowanie zajęć indywidualnych w szkole. O możliwości włączania dziecka w zajęcia z klasa/grupą ma decydować lekarz.

W projekcie określono sposób organizowania:

 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • indywidualnego nauczania.

Uregulowano też minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem oraz minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Liczba godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem w klasie VII i VIII szkoły podstawowej ma wynosić od 10 do 12 godzin, natomiast w szkołach ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.

Indywidualna forma kształcenia przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawa prawna:

Autor: Maria Tuchowska – edukator, coach, polonista i teolog – nauczyciel dyplomowany. Ponad 500 szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, specjalista od pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji psychospołecznych nauczycieli i dyrektorów, komunikacji interpersonalnej, ewaluacji, zagadnień związanych w obecnością rodziców w szkole, coaching w edukacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, uhonorowana medalem KEN, w 2010 roku jedna z 13 najlepszych nauczycieli w Polsce.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.