Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty.

Projekt zawiera m.in. przepisy wykonujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdził on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie. Natomiast kwestie, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

W projekcie wprowadzono przepisy dotyczące:

 • ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (uregulowane w rozporządzeniach szczegółowych: warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych);
 • ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uregulowane w rozporządzeniach szczegółowych: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania w/w egzaminów).
  Zmiany dotyczą m.in. określenia trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez Dyrektora OKE (chodzi o sytuacje dotyczące przypadków stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim na wniosek zdającego może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów.
  Projekt ustawy przewiduje również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których egzamin jest przeprowadzany, dla Absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W projekcie nowelizacji uregulowano również inne kwestie dotyczące:

 • zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;
 • sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku Dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
 • funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
 • ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez Nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia Uczniów do szkół różnych typów;
 • zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych Uczniów;
 • wyboru Rady Rodziców – możliwa będzie kadencyjność tego gremium;
 • liczby Uczniów w oddziałach klas -I III szkoły podstawowej – możliwe będzie zwiększenie liczby Uczniów ponad przyjęty limit (25 Uczniów) z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia Asystenta Nauczyciela;
 • uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą – nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą (katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD).

Podstawa prawna: Projekt nowelizacji Ustawy o systemie oświaty

Źródło: www.men.gov.pl

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.