Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Projekt nowej ustawy o systemie oświaty w konsultacjach

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji zewnętrznych trafił projekt Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze z proponowanych w nim zmian, to rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz dodatkowe prawa dla maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe. Wśród pozostałych zmian są też inne postulaty, które miałyby być realizowane nawet jeszcze w tym roku szkolnym.

Najważniejsze zmiany planowane na rok szkolny 2015/2016

 • Przyznanie Uczniom przestępującym do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie prawa do sfotografowania swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu.

Najważniejsze zmiany planowane na rok szkolny 2016/2017

 • Rezygnacja ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 • Przyznanie Uczniom przystępującym do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego prawa do sfotografowania swojej pracy egzaminacyjnej podczas dokonywania wglądu.
 • Uregulowanie przepisów dotyczących odwołania się od wyników egzaminu maturalnego oraz części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor OKE będzie zobligowany wyznaczyć do weryfikacji wyników innego egzaminatora niż egzaminator, który sprawdzał i oceniał pracę w zespole egzaminatorów. Ponadto powstanie organ odwoławczy –  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, składające się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki.

Najważniejsze zmiany planowane na rok szkolny 2017/2018

 • Uregulowanie kwestii terminów dotyczących postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów – terminy wyznaczą organy prowadzące lub właściwi kuratorzy oświaty zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie.
 • Uregulowanie kwestii podstępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki.
 • Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowana zostanie szkoła pomaturalna bibliotekarska i animatorów kultury.

Podręczniki – język obcy nowożytny

 • Wskazanie Dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów możliwości zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości tego języka przez Uczniów w przypadku, gdy w kolejnym roku lub latach szkolnych zaistnieje problem z niedopasowaniem poziomu części zakupionych już  podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 • Koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego nowożytnego dostosowanych do stopnia zaawansowania znajomości tego języka będzie refundowany do wysokości 25 zł na Ucznia, ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.
 • W przypadku Uczniów niepełnosprawnych koszt zapewnienia podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki danego języka obcego nowożytnego jest refundowany do odpowiednio zwiększonej kwoty 25 zł, poprzez pomnożenie jej przez wskaźniki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aga ustawy.

Uczniowie niepełnosprawni

 • Zapewnienie Uczniom niepełnosprawnym podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, niezależnie od terminu wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Umożliwienie wykorzystana dotacji celowej na zakup sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego odczyt podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w postaci elektronicznej.
 • Wprowadzenie możliwości zlecenia opracowania i wydania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania książki pomocniczej do kształcenia specjalnego dla Uczniów niepełnosprawnych, co przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia tych Uczniów, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.
 • Poszerzenie katalogu podmiotów, które mogą potwierdzić posiadanie doświadczenia i osiągnięć przez osobę ubiegającą się o wpisanie na listę rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego o organizację pozarządową, której statutowa działalność obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych.

Uczniowie przybywający z zagranicy

 1. Doprecyzowanie katalogu jednostek samorządu terytorialnego obowiązanych do zapewnienia dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego Uczniom przybywającym z zagranicy.
 2. Wprowadzenie możliwości wskazania Uczniowi przybywającemu z zagranicy, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego, szkoły innej niż szkoła, w obwodzie której Uczeń mieszka.
 3. Doprecyzowanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w zakresie dostosowania form i metod kształcenia do potrzeb osób niebędących obywatelami polskimi i obywateli polskich, którzy uczyli się za granicą.
 4. Umożliwienie zbierania w systemie informacji oświatowej danych o wychowankach młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy zostali skierowani do ww. ośrodka, lecz do niego jeszcze nie przybyli oraz wychowankach niedoprowadzonych do ośrodka.
 5. Doprecyzowanie przepisów dotyczących dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.

Dotacje z budżetów samorządowych

 1. Wprowadzenie słownika pojęć, w tym m. in. pojęć: najbliższa gmina i najbliższy powiat.
 2. Zdefiniowanie pojęcia wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji oraz wyłączenie w tym zakresie (oprócz opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie, kwoty dotacji, o której mowa w art. 22ae ust. 3 – jak obecnie): wydatków bieżących finansowanych z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej dla gminy lub powiatu na uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych oraz na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, a także na dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.
 3. Doprecyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących rozliczania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przedszkolnej w przypadku, gdy dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w gminie, której nie jest mieszkańcem, tj. wyłączenie możliwości rozliczeń między gminami w przypadku Uczniów niepełnosprawnych, ze względu na objęcie tych dzieci subwencją oświatową.
 4. Doprecyzowanie kwestii dotowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, tj. dodanie odrębnej podstawy prawnej dla dotowania przedszkoli, szkół i placówek, które prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 5. Określenie jednostki samorządu terytorialnego jako podmiotu dotującego szkołę artystyczną przekazaną do prowadzenia innej osobie prawnej lub osobie fizycznej w trybie art. 5 ust. 5g ustawy.
 6. Wprowadzenie obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz przewidywanej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia.
 7. Wprowadzenie możliwości korygowania wysokości dotacji, jeśli w samorządzie plan wydatków zmienił się po 15 grudnia.
 8. Doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne oraz ujednolicenie brzmienia przepisów dotacyjnych.

Inne

 1. Doprecyzowane zostały przepisy regulujące kwestie związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
 2. Proponowane są zmiany w zasadach dotowania niepublicznych szkół artystycznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej.

PROJEKT USTAWY

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.