Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o systemie oświaty

Prezydent RP podpisał nowelizację Ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą m.in. zadań i struktury organizacyjnej CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych, trybu, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej oraz w jakim może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów.

Odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wśród zmian znalazły się takie, które realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Stwierdzał on, że zagadnienia związane z konstytucyjnym prawem do nauki powinny być określone bezpośrednio w ustawie, a te, które mają być regulowane w rozporządzeniu, wymagają szczegółowych wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego.

W ustawie wprowadzono przepisy dotyczące:

 • ogólnych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów i Słuchaczy w szkołach publicznych (w tym upoważnień dla ministra edukacji oraz ministra kultury) do uregulowania w rozporządzeniach szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania Uczniów odpowiednio w szkołach publicznych oraz w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (dodano rozdział 3a);
 • ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Minister edukacji ureguluje w rozporządzeniach: szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje z zawodzie (dodano rozdział 3b).

W sprawie oceniania

W nowelizacji ustawy wskazano możliwość wprowadzenia w szkole oceny opisowej od klasy I szkoły podstawowej do klasy ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej. Oceny opisowe będą mogły towarzyszyć ocenom w klasach wyższych wyrażanych cyframi w skali od 1 do 6.

Ponadto jednoznacznie wskazano obowiązek udostępniania Uczniowi i jego Rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac Ucznia.

W sprawie egzaminów

W stosunku do obecnie obowiązującego stanu, nie wprowadzono drastycznych zmian. Określono jednak tryb, w jakim może nastąpić unieważnienie pracy egzaminacyjnej przez Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (przypadki stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdających) oraz trybu, w jakim na wniosek zdającego może nastąpić weryfikacja sumy przyznanych punktów.

Ustawa przewiduje również możliwość przystępowania do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów, z których egzamin jest przeprowadzany, dla Absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r.  

Zatrudnienie i kontynuacja stażu Nauczyciela

Ponadto nowelizacja umożliwia utrzymanie ciągłości staży Nauczycielek ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, które w trakcie stażu zdecydują się na urlop macierzyński w pełnym wymiarze (12-miesięczny). W nowelizacji wydłużono czas możliwej przerwy w stażu w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego do roku i sześciu miesięcy.

Pozostałe zmiany

W  nowelizacji uregulowano również inne kwestie dotyczące:

 • zadań i struktury organizacyjnej instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych, tj. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych – zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.;
 • sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego, w tym umocowania w ustawie wymagań wobec szkół i placówek, pozwalających organom nadzoru pedagogicznego na badanie jakości pracy jednostek systemu oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania nadzoru pedagogicznego (terminów realizacji wydanych zaleceń, obowiązku Dyrektora szkoły informowania organu sprawującego nadzór i organu prowadzącego o sposobie realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej do analizy wyników nadzoru pedagogicznego i ustalania sposobu ich wykorzystania;
 • funkcjonowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, m.in. w zakresie postępowania rekrutacyjnego czy prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 • doprecyzowania zadań organu prowadzącego szkołę w zakresie zapewnienia szkole, w ramach dotychczas świadczonej obsługi administracyjnej, również obsługi prawnej;
 • ułatwienia finansowania zajęć realizowanych przez Nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 • zasad dotyczących postępowania rekrutacyjnego do szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych, a także w zakresie przechodzenia Uczniów do szkół różnych typów;
 • zwiększenia kwot dotacji celowej na sfinansowanie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, korzystających z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych Uczniów;
 • liczby Uczniów w oddziałach klas I – III szkoły podstawowej – możliwe będzie zwiększenie liczby Uczniów ponad przyjęty limit (25 uczniów) po wyrażaniu zgody przez Radę Oddziałową, z jednoczesnym obowiązkiem zatrudnienia Asystenta Nauczyciela;
 • uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą – nowe przepisy spowodują m.in. skrócenie czasu postępowania niezbędnego w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą;
 • katalog świadectw uznawanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego przez kuratorów oświaty, zostanie poszerzony o świadectwa maturalne wydane w państwach UE, EOG lub OECD.

 Źródło: www.men.gov.pl, www.pap.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.