Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nowe rozporządzenia podpisane

Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej podpisała (28 sierpnia 2014 r.) trzy rozporządzenia:

 • W sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”;
 • W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki;
 • W sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących, które służą zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce i warzywa w szkole”

Nowe rozporządzenie wprowadza przede wszystkim zmieniony katalog zadań do wyboru, których wykonanie będzie obowiązkiem Dyrektora szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia uczestniczącej w programie „Owoce i warzywa w szkole”, niezależnie od realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wykonanie tych zadań może, ale nie musi, odbywać się w ramach zajęć edukacyjnych, jednakże istotne jest, aby treść takich zajęć wykraczała zakresem ponad treści przewidziane w podstawie programowej.

Rozporządzenie wprowadza obowiązek realizacji co najmniej dwóch działań w danym semestrze szkolnym. Katalog działań zawiera następujące zadania:

 • organizowanie konkursów i festynów tematycznych z zakresu zdrowego odżywiania,
 • organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw,
 • organizowanie warsztatów kulinarnych z uwzględnieniem przekazywania wiedzy o zdrowym odżywianiu,
 • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych,
 • wspólne spożywanie drugiego śniadania, połączone z degustacją owoców i warzyw i ich przetworów oraz upowszechnianiem wśród Uczniów wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania,
 • stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw i ich przetworów, a także o pochodzeniu i uprawie owoców i warzyw, poprzez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji lub wydawanie gazetek.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Celem rozporządzenia jest wprowadzenie ułatwień w organizowaniu przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki wycieczek i imprez z jednoczesnym zapewnieniem dzieciom i Uczniom bezpieczeństwa podczas udziału w nich.

Wybrane zmiany:

 • zniesienie obligatoryjności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wycieczek i imprez organizowanych w kraju, zachowując jednocześnie obowiązek ubezpieczania uczestników imprezy zagranicznej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 • wprowadzenie możliwości łączenia funkcji kierownika i opiekuna wycieczki lub imprezy za zgodą Dyrektora szkoły  – takie rozwiązanie umożliwi organizację wycieczki lub imprezy, w której bierze udział jedynie kilku Uczniów, bez konieczności powierzenia funkcji kierownika innej osobie niż opiekun.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty, jakie miały miejsce w ostatnich latach oraz uwzględniające doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

W przepisach doprecyzowano, że indywidualne przegotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie jest organizowane w formie zajęć prowadzonych przez Nauczyciela lub Nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z Uczniem, a nie w formie zajęć odpowiednio z oddziałem z rówieśnikami.

Nowe przepisy umożliwiają m. in.:

 • prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć indywidualnego nauczania z Uczniami klas I-III szkoły podstawowej przez jednego lub dwóch Nauczycieli;
 • organizację zajęć w miejscu pobytu dziecka lub Ucznia (katalog miejsc, w których dziecko może przebywać jest otwarty) – w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty (a nie jak dotychczas jedynie specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych) lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 • prowadzenie zajęć w tygodniowym wymiarze godzin wyższym niż maksymalny wymiar określony bezpośrednio w przepisach rozporządzenia oraz – w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka, na wniosek rodzica lub pełnoletniego Ucznia – niższym niż minimalny wymiar;
 • niezwłoczne zakończenie przez Dyrektora organizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania, na wniosek Rodziców lub pełnoletniego Ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia Ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, co umożliwi szybszy powrót do grupy rówieśniczej;
 • organizację zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dla Uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, gdy w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz placówka dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się takie zajęcia;
 • udział dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w różnych formach uczestniczenia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, organizowanych poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, np. w uroczystościach i imprezach szkolnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.