Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Młodzi Polacy potrafią tyle samo, co ich rówieśnicy z 22 krajów OECD

W październiku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD ogłosiła wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC. Badanie, które prowadzono w latach 2011-2012 w 24 krajach, zmierzyło kompetencje osób dorosłych w zakresie rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Badanie w Polsce przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych. Wyniki pokazują, że w ciągu ostatnich 17 lat wzrósł poziom umiejętności dorosłych Polaków. 

Co mierzy PIAAC

Kompetencje mierzone w PIAAC są niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności. PIAAC dostarcza również informacji m.in. o związku pomiędzy kompetencjami, wykształceniem i sytuacją na rynku pracy.

Kogo i jak badano

PIAAC mierzy kompetencje osób dorosłych w wieku od 16 do 65 lat, które w momencie zbierania danych mieszkały na terenie krajów objętych badaniem: Australii, Austrii, Belgii (część flamandzka), Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Słowacji, Szwecji, Wielkiej Brytanii (Anglia i Irlandia Północna), Włoch i USA. Łącznie przebadano 166 tys. osób, w tym 9366 w Polsce.

Skala ocen badania

Wyniki PIAAC przedstawiono na skali: od 0 do 500. Średnia krajów OECD na skali rozumienia tekstu wyniosła 273 punkty, zaś na skali rozumowania matematycznego 269 punktów. Na skali rozumienia tekstu 50 pkt różnicy jest równoważne średniemu efektowi 7 lat edukacji (przeciętnie w krajach OECD). Dla kompetencji matematycznych ten sam okres uczenia się odpowiada wartości 55 punktów.

W celu ułatwienia interpretacji wyników skala została podzielona na 6 poziomów umiejętności rozumienia tekstu i umiejętności matematycznych (od poniżej 1 poziomu do poziomu 4 lub 5). Natomiast skala umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych ma 4 poziomy (od poniżej 1 do poziomu 3).

Wyniki badań

Poziom umiejętności Polaków w wieku 16-65 lat jest niższy niż przeciętny poziom umiejętności mieszkańców krajów OECD, które wzięły udział w badaniu. Wynik Polski w dziedzinie rozumienia tekstu dzieli od średniej OECD 6 punktów (267 pkt. wobec 273 pkt.), a w dziedzinie rozumowania matematycznego – 9 punktów (260 pkt. wobec 269 pkt.).

Gorszy wynik  w zakresie rozumienia tekstu uzyskały Włochy i Hiszpania, podczas gdy  wynik Irlandii jest zbliżony do polskiego. Natomiast przeciętny poziom rozumowania matematycznego Polaków jest porównywalny do wyniku Wielkiej Brytanii i jest lepszy niż wyniki Irlandii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Hiszpanii.

Kompetencje Nauczycieli

W Polsce wyniki zbliżone do średniej w danej branży w OECD osiągnęły osoby pracujące w sektorze usług. Polski sektor przemysłowy odnotowuje niższe wyniki w zakresie umiejętności badanych w PIAAC wśród zatrudnionych. W rozumowaniu matematycznym od średniej OECD dzieli Polskę 13 punktów, a w rozumieniu tekstu – 9.

Warto także podkreślić względnie dobre wyniki pracujących w usługach związanych z edukacją (Nauczyciele szkolni i akademiccy, Wychowawcy przedszkolni) oraz w administracji publicznej w Polsce, które są niższe od wyników sektora usług nowoczesnych (czyli wiedzochłonnych: z zakresu informatyki, finansów, ubezpieczeń, komunikacji, reklamy, marketingu, obsługi rynku nieruchomości, doradztwem podatkowym i księgowością) o około 10 punktów i nie różnią się od wyników analogicznych grup w OECD.

Wyjątkiem są tu osiągnięcia pracujących w sektorze edukacji w rozumowaniu matematycznym, dla których dystans do wyników pracujących w usługach nowoczesnych zwiększa się do 17 punktów i jednocześnie są to wyniki istotnie niższe niż przeciętne wyniki osób w tym samym sektorze w krajach OECD. W Finlandii, kraju osiągającym wysokie wyniki w badaniu PISA i uważanym za wzorzec w zakresie kształcenia i selekcji Nauczycieli, obserwujemy również znacząco lepsze wyniki pracujących w tym sektorze, które kształtują się wyraźnie powyżej średniej OECD (311 i 305 wobec 293 i 290 punktów średnio w OECD w zakresie rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego).

Dobre wyniki Uczniów

W Polsce wyniki osób młodych (16-24 lat) są wyższe niż przeciętne wyniki wszystkich osób dorosłych. Prawidłowość ta jest obserwowana także w większości krajów OECD, choć w Polsce różnice między generacjami należą do jednych z większych.

Poziom kompetencji Uczniów poszczególnych rodzajów szkół jest zróżnicowany. Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych mają wyraźnie niższe wyniki niż Uczniowie liceów – w przypadku rozumienia tekstu Uczniów tych szkół dzieli blisko 50 punktów. Zauważamy jednak, że we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu Uczniowie szkół o profilu zawodowym osiągają niższe wyniki niż Uczniowie szkół ogólnokształcących, co prawdopodobnie jest skutkiem tego, że do szkół zawodowych trafia młodzież o niższych kompetencjach.

Warto podkreślić, że jednak około 25% Uczniów szkół zasadniczych zawodowych posiada wyższy poziom umiejętności rozumowania matematycznego niż 50% Uczniów szkół średnich.

Różnice w poziomie kompetencji widoczne są także na wyższych poziomach kształcenia. Średni poziom umiejętności Absolwentów liceów kontynuujących edukację na studiach wyższych jest o około 30 punktów wyższy od tych, którzy zakończyli naukę na poziomie średnim. Dla Absolwentów techników różnice te są mniejsze. Natomiast różnice w umiejętnościach między osobami kończącymi edukację na poziomie średnim i uczącymi się w szkołach policealnych są niewielkie.

Młodzi na tle międzynarodowym

Wyniki młodych Polaków w dziedzinach rozumienia tekstu i rozumowania matematycznego (odpowiednio 281 i 269 pkt) zbliżone są do przeciętnych wyników osób młodych w krajach OECD (280 i 272 pkt).

Polska cechuje się stosunkowo dużą różnicą między wynikami młodszych grup wieku (16-24 lata) a resztą populacji. Osoby młode osiągnęły średnie wyniki wyższe o 17 i 11 punktów odpowiednio w rozumieniu tekstu i w rozumowaniu matematycznym. Podobny dystans między wynikami młodych i pozostałymi osobami dorosłymi badanymi w PIAAC obserwuje się we Francji, a większy tylko w Korei (odpowiednio 24 i 21 punktów różnicy). Także w krajach Europy południowej (Hiszpania i Włochy) młodzi wypadają wyraźnie lepiej, choć nadal ich wyniki są najsłabsze spośród analizowanych krajów.

Wyniki PIAAC pokazują, że istnieją jednak kraje, w których przeciętne wyniki osób młodych są niższe niż osób w wieku co najmniej 25 lat. Do krajów tych należą Wielka Brytania i Norwegia (zarówno w zakresie rozumienia tekstu, jak i rozumowania matematycznego), a także Dania, Japonia i Stany Zjednoczone (dotyczy rozumowania matematycznego).

W Polsce 12,4% osób młodych odmówiło rozwiązywania komputerowej wersji zadań PIAAC,  a 7,6% nie miało podstawowych umiejętności obsługi komputera (7,0% nie zdało testu obsługi, a 0,7% zadeklarowało brak doświadczenia z komputerem). W rezultacie 80,0% osób poniżej 24. roku życia rozwiązywało w Polsce komputerową wersję testu PIAAC. Mniej młodych rozwiązujących zadania na komputerze było tylko w Japonii, natomiast na Cyprze ok. 4 punkty procentowe więcej. W większości pozostałych krajów udział ten przekroczył 90%.

Wyniki badania PIAAC pokazują, że także wśród młodych istnieje grupa osób nieposiadających podstawowych umiejętności obsługi komputera. Można ją szacować na co najmniej 7,6%, jednak dodatkowo 12,4% odmówiło udziału w wersji komputerowej. Ta grupa najrzadziej używa TIK w życiu codziennym i w pracy, co świadczyć może, że odmowy spowodowane były niskimi umiejętnościami w tej dziedzinie.

Kompetencje a zarobki

W badaniu zaobserwowano korelację między poziomem kompetencji a zarobkami. Wśród osób o umiejętnościach na poziomie 1 lub poniżej ponad 2/3 to osoby o dochodach niższych od średniej dochodów w kraju. Natomiast w grupie osób osiągających poziom 4 lub 5, co czwarty zalicza się do najlepiej zarabiających w kraju.

Natomiast wyższe zarobki mężczyzn o tych samych co kobiety kompetencjach potwierdzają występowanie luki wynagrodzeń ze względu na płeć na rynku pracy.

Polska, podobnie jak Czechy, Szwecja, Słowacja i Estonia, charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem dochodów związanym z poziomami umiejętności. Odmiennie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie to zróżnicowanie jest wysokie.

Według danych PIAAC nawet osoby na poziomie 4 lub 5 w Polsce zarabiają mniej lub porównywalnie do osób o najniższych poziomach umiejętności w krajach Europy Zachodniej i Ameryki.

 

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych – Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC).

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.