Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

MEN podało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria, zgodnie z którymi dzielona będzie rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej (0,4 % kwoty). 

Część funduszy będzie przeznaczona na korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z tytułu błędów statystycznych. Kolejna część przeznaczona zostanie na dofinansowania związane ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, który wynika ze wzrostu liczby Uczniów.

Ministerstwo zdecydowało się także pomóc jednostkom, które w bieżącym roku dotknęły jakieś wydarzenia losowe lub które w 2013 r. były ofiarami zniszczeń dokonanych przez huragan Ksawery.

Jednostki samorządów terytorialnych, które zobowiązane są do odpraw dla Nauczycieli zwalnianych w związku z całkowitą lub częściową likwidacja szkoły, a także przechodzącym na emeryturę, również będą mogły zabiegać o dodatkowe środki na te wydatki.

Ostatnim wskazanym obszarem jest dofinansowanie wyposażenia placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Wsparcie będzie można uzyskać na doposażenie nowo wybudowanych obiektów, pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, prowadzonych przez gminy świetlic szkolnych w szkołach podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Oczywiście można także składać wnioski o dofinansowanie innych zdań o charakterze jednorazowym, których MEN nie przewidziało w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014.

Termin składania większości wniosków upływa we wrześniu br.

 

Pełna informacja MEN poniżej:

Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 – z późn. zm.) – rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4 %. Rezerwą części oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego (art. 28 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Na 2014 r. ustala się następujące kryteria podziału 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

I. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 z tytułu błędów statystycznych:
– popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,
– powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie.

II. Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 uwzględniono środki na wzrost o 3,1 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
do dnia 27 czerwca 2014 r. – I tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
w I półroczu roku budżetowego 2014),
do dnia 10 października 2014 r. – II tura (dotyczy wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych
od 1 września 2014 r.).

Wzór wniosku nr 1

III. Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych, pod warunkiem, że:
– zdarzenie losowe miało miejsce w roku bieżącym,
– zdarzenie losowe miało miejsce w grudniu 2013 r., a zniszczenia spowodowane były tylko przez huragan KSAWERY,
– jednostka samorządu terytorialnego nie korzystała z pomocy na to samo zadanie w roku ubiegłym (jako to samo zadanie należy rozumieć identyczne – jak te objęte dofinansowaniem w roku 2014 – szkody w tym samym obiekcie oświatowym, spowodowane przez to samo zdarzenie losowe, które wystąpiło w tym samym czasie),
– jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała środki własne w § 4270 w odpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej w wysokości nie niższej niż różnica pomiędzy połową wartości kosztorysowej remontu a kwotą uzyskanego odszkodowania. Jeżeli kwota odszkodowania jest równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu to jednostka samorządu terytorialnego nie ma obowiązku zaplanowania środków własnych na wykonanie remontu. Jednostki samorządu terytorialnego, których obiekty podlegające uszkodzeniu były ubezpieczone od tych zdarzeń, mogą również wystąpić z wnioskami przed zakończeniem procedury odszkodowawczej i ustaleniem kwoty odszkodowania, ale wówczas zobowiązane są do zaplanowania środków własnych w wysokości nie niższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. W przypadku obiektów oświatowych, które były ubezpieczone, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić z wnioskiem po zakończeniu procedury odszkodowawczej i ustaleniu kwoty odszkodowania.

Jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu (lub nie zaplanowały tych środków, gdyż kwota odszkodowania była równa lub wyższa od połowy wartości kosztorysowej remontu), mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego, które zaangażowały środki własne w § 4270 w wysokości wyższej niż połowa wartości kosztorysowej remontu, mogą ubiegać się o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż różnica pomiędzy wartością kosztorysową remontu a zaangażowanymi środkami własnymi.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentu (protokół, decyzja, nakaz lub zaświadczenie) wydanego przez państwowe organy nadzoru (inspekcje, straże) lub protokołu komisji powołanej przez wojewodę do zweryfikowania szacunków strat powstałych w wyniku działań żywiołów po terminie wystąpienia zdarzenia losowego. Dokumenty powinny zawierać rodzaj zdarzenia, datę jego wystąpienia oraz opis zniszczeń (szkód).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
– do dnia 31 marca 2014 r. – dotyczy zdarzeń losowych, które miały miejsce w grudniu 2013 (huragan KSAWERY)
Wnioski należy składać w terminie do 40 dni od daty wystąpienia zdarzenia.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków – 17 października 2014 r.
Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie.

Wzór wniosku nr 2

IV. Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dofinansowanie przysługuje JST, które zobowiązane są do wypłacenia odpraw nauczycielom:
– zwalnianym w wyniku całkowitej likwidacji szkoły (placówki), częściowej likwidacji szkoły (placówki) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów
w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela
w pełnym wymiarze zajęć,
– przechodzącym na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

Dofinansowanie nie przysługuje JST w przypadku wzrostu w roku 2014 (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) liczby etatów nauczycieli w stosunku do roku ubiegłego (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.). Przez liczbę etatów rozumie się liczbę nauczycieli zatrudnionych – w szkołach i placówkach uwzględnianych przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej. Podstawą do ustalenia, że danej JST przysługuje dofinansowanie, będzie ujęte we wniosku oświadczenie o niezwiększeniu się liczby etatów nauczycieli w roku 2014 w stosunku do roku 2013.

Jeżeli w danej jednostce samorządu terytorialnego od września 2014 r. nastąpi wzrost zadań edukacyjnych w wyniku utworzenia nowych szkół lub placówek oświatowych odstępuje się od warunku uniemożliwiającego udzielenie dofinansowania odpraw jeśli w roku 2014 nastąpił w tych JST wzrost liczby etatów stosunku do roku ubiegłego.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 19 września 2014 r.

Wzór wniosku nr 3

V. Dofinansowanie JST w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne:
a) pomieszczeń dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych. Wniosek z tego tytułu należy udokumentować dokumentem potwierdzającym pozwolenie na użytkowanie obiektu;
b) pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia;
c) świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej;
d) poradni psychologiczno-pedagogicznych,
e) pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.
Dofinansowanie obejmie wyłącznie wydatki na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, które nie są klasyfikowane jako wydatki majątkowe.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
do dnia 14 kwietnia 2014 r. – I tura (I kwartał 2014 r.),
do dnia 30 września 2014 r. – II tura (II i III kwartał 2014 r.).

Wzór wniosku nr 4

VI. Inne zadania o jednorazowym charakterze, nieuwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014, pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (z wyłączeniem m. in. zadań ujętych w ramach kryteriów I-V oraz remontów bieżących, zadań o charakterze inwestycyjnym, urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym, skutkami awansu zawodowego nauczycieli).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków – do dnia 16 września 2014 r.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryterium II, IV, V, VI dofinansowanie z 0,4 % rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2013 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w dz. 801 i 854 z wyłączeniem rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2013 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych.

Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany przez osoby upoważnione, w 1 egzemplarzu papierowym. Wnioski dotyczące kryterium III należy składać w 2 kompletnych egzemplarzach w wersji papierowej oraz przesłać w wersji elektronicznej w formacie xls przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: subwencja@men.gov.pl

Wnioski należy wysyłać na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
– które nie będą zgodne z wytycznymi zawartymi w „Kryteriach…”, nie zawierające w załączeniu stosownych dokumentów,
– złożone po wyznaczonym terminie ( decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej).

 

Źródło: www.men.gov.pl

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.