Kontakt

Akty prawne

Prezentujemy na stronie repozytorium aktów prawnych. Znajdziecie Państwo w nim ustawy, rozporządzenia oraz inne akty prawne dotyczące problematyki oświatowej i edukacyjnej. Baza Repozytorium będzie sukcesywnie aktualizowana. Jako pierwsze pojawią się akty prawne dotyczące zagadnień poruszanych na łamach portalu Doradca Dyrektora Librus.

Wpisz nazwę aktu prawnego

Filtruj wg kategorii

Ustawy

Karta Nauczyciela

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Ustawa - Prawo oświatowe

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o systemie oświaty

Kodeks cywilny

Kodeks karny

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks pracy

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa budżetowa

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

Ustawa o pracownikach samorządowych

Ustawa o pracownikach urzędów państwowych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Ustawa o systemie informacji oświatowej

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy

Ustawa o służbie medycyny pracy

Ustawa o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Ustawa o związkach zawodowych

Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Rozporządzenie MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa zawodowego

Rozporządzenie MEN w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

Rozporządzenie MKiDN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

Rozporządzenie PEiR w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze ogólnym - poziomy 1-4

Rozporządzenie w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym - poziomy 1-8

Rozporządzenie w sprawie charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowej dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziom 5

Rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez organy administracji rządowej

Rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej

Rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Rozporządzenie w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych

Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół artystycznych

Rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Edukacji

Rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Rozporządzenie w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego

Rozporządzenie w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Rozporządzenie w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego