Kontakt

Zmiany w systemie EdPlan a nowe rozporządzenie o udzielaniu PPP

Szanowni Państwo,

30 kwietnia 2013 roku Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas podpisała nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W poniższym komunikacie znajdą Państwo krótkie podsumowanie najważniejszych zmian, jakie będą obowiązywały od nowego roku szkolnego w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (PPP) w szkołach oraz dostosowań, jakie wprowadzimy w systemie EdPlan, aby program nadal wspierał Państwa w realizacji obowiązku organizacji PPP i lepiej odpowiadał Państwa potrzebom.

Omówienie najważniejszych zmian w rozporządzeniu:

Tworzenie zespołów

W nowym rozporządzeniu częściowo został zniesiony obowiązek obligatoryjnego tworzenia przez dyrektorów szkół zespołów przygotowujących plan pomocy i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Powołanie zespołów nie jest już konieczne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Osobami odpowiedzialnymi za planowanie i koordynowanie udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej są wychowawcy klas. Powołanie zespołów jest nadal obowiązkiem dyrektorów szkół w przypadku uczniów, dla których zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumentacja

Najważniejsza zmiana dotyczy dokumentacji dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Dokumentowanie pracy z tą grupą uczniów nadal będzie obowiązkowe, jednak nie będzie już konieczności tworzenia dla nich KIPU lub PDW. Dokumentowanie pracy z tymi uczniami jest określone w obowiązującym rozporządzeniu MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Zgodnie z tym rozporządzeniem prowadzący zajęcia organizowane w ramach PPP prowadzi dziennik zajęć, w którym zawarty jest indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy. W dzienniku zajęć powinna się również znaleźć ocena efektywności pracy z uczniem oraz wnioski do dalszej pracy.

Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nadal muszą być opracowywane indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Pozostałe zmiany:

 • listę osób udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzupełniono o terapeutę pedagogicznego,
 • listę osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uzupełniono o dyrektora placówki, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania oraz higienistkę szkolną,
 • w rozporządzeniu wskazano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest również udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem,
 • formy pomocy uzupełniono o warsztaty.

Więcej informacji o nowym rozporządzeniu, jego treści oraz uzasadnienie mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: Rozporządzenie.

Dostosowanie systemu EdPlan:

Dzienniki zajęć

W związku z rezygnacją z tworzenia KIPU oraz PDW dla części uczniów, dokumentacja zawarta w dziennikach zajęć staje się jedynym potwierdzeniem prowadzenia pracy z uczniem ze SPE. Dlatego ważne jest, aby dzienniki zajęć były prowadzone rzetelnie i zawierały wnioski do dalszej pracy z uczniem oraz ocenę postępów ucznia. Do końca lipca 2013 roku wprowadzimy w systemie EdPlan nową funkcjonalność „Zaplanuj zajęcia”, która wesprze Państwa w prowadzeniu dzienników zajęć pozwalając Państwu na:

 • tworzenie i zarządzanie zajęciami organizowanymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • tworzenie w systemie dzienników zajęć oraz indywidualnych programów pracy z uczniem,
 • monitorowanie na jakie formy pomocy rodzic ucznia wyraził zgodę,
 • przypisywanie uczniów do konkretnych zajęć według rekomendacji nauczycieli, które pojawiły się we wcześniej stworzonych indywidualnych planach,
 • odnotowywanie obecności uczniów na zajęciach jak również tematów zajęć,
 • wprowadzenie do systemu programu zajęć, celów, jakie powinni osiągnąć uczniowie w trakcie trwania zajęć oraz metod pracy na zajęciach,
 • monitorowanie ilu uczniów uczęszcza na dane zajęcia i jakie zajęcia powinny zostać otwarte w kolejnym semestrze / roku szkolnym.

Wprowadzając nową funkcjonalność, chcemy również położyć nacisk na wsparcie merytoryczne wychowawców, którzy będą odpowiedzialni za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich klasach. Wychowawcy będą mieć dostęp do historii pracy z uczniem oraz monitorować postępy uczniów na poszczególnych zajęciach.

Praca z uczniem zdolnym

W czerwcu w systemie wprowadzona zostanie funkcja tworzenia planu rozwoju dla ucznia zdolnego, który zostanie wzbogacony o treści merytoryczne i wskazówki służące nauczycielom w pracy z uczniem zdolnym. Każdy nauczyciel pracujący z uczniem zdolnym będzie mógł zaplanować pracę korzystając z praktycznych wskazówek umieszczonych w systemie, takich jak cele edukacyjno-terapeutyczne, dostosowania warunków kształcenia do potrzeb ucznia, przykłady modelowej współpracy pomiędzy szkołą a instytucjami wspierającymi rozwój ucznia zdolnego. Treści merytoryczne, które znajdą się w systemie EdPlan są zbiorem wiedzy merytorycznej zawartej w podręczniku Model pracy z uczniem zdolnym, który powstał w ramach współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Zintegrowane rozwiązanie dla szkół i poradni

Do końca maja pojawi się również możliwość zintegrowania systemów EdPlan w szkołach i w poradniach. Takie rozwiązanie pozwala na szybką wymianę informacji oraz dokumentów (za zgodą rodzica) oraz zacieśnia współpracę pomiędzy obiema instytucjami.

Raportowanie

Do końca września 2013 wprowadzimy kolejną funkcjonalność, jaką będzie „Raportowanie”, dzięki której będą mogli Państwo szybko sprawdzić statystyki dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Państwa szkole i porównać zebrane informacje na przestrzeni ostatnich lat.

Prace nad powyższymi zmianami już trwają. Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Z poważaniem,

Zespół PCG Polska

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.